Zebranie sprawozdawcze

28 marca 2012 Zebrania

W dniu 16 marca 2012 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP w Zamieniu.

Gośćmi zebrania byli:

1. Wójt Gminy Lesznowola – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP –Pani Maria Jolanta Batycka – Wąsik

2. Komendant Gminny ZOSP RP – st. kpt. Maciej Kołakowski

3. Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lesznowoli – Pani Teresa Piotrowska

4. Skarbnik Gminy Lesznowola – Pani Elżbieta Obłuska

5. Radna Gminy Lesznowola – Pani Katarzyna Przemyska

6. Radny Gminy Lesznowola – Pan Marcin Kania

7. Radny Gminy Lesznowola – Pan Mirosław Wilusz

Przyjęty porządek zebrania został zrealizowany. W wyniku głosowania, zebrani członkowie OSP udzielili Zarządowi absolutorium za miniony rok, a także przyjęli plan działania oraz plan finansowy na rok 2012.

Ponadto, wobec deklaracji chęci przystąpienia w poczet członków OSP w Zamieniu wyrażonej przez Państwa Radnych Gminy Lesznowola: – Panią Katarzynę Przemyską – Pana Marcina Kanię – Pana Mirosława Wilusza, po dyskusji oceniającej złożone deklaracje, walne zebranie członków OSP w Zamieniu jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w osób w szeregi OSP w Zamieniu.

O tym wydarzeniu jest nam miło poinformować.